BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

शालेय समिती

अ न सदस्याचे नाव पद
०१ श्री अरुणजी नहार अध्यक्ष
०२ श्री शान्तीलालजी मुत्था सदस्य
०३ श्री रमेशजी पानसे सदस्य
०४ श्री अमरिशजी बुचा सदस्य
०५ श्री शान्तीलालजी बोरा सदस्य
०६ श्री. संजय पवार शिक्षक प्रतिनिधी
०७ श्री. संजय लांडगे शिक्षकेतर प्रतिनिधी
०८ श्री. चौघुले बी. बी. निमंत्रित सदस्य
०९ श्री. साळुंके सुरेश निमंत्रित सदस्य
१० श्री. कदम एस डी सचिव