BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

माहिती अधिकार (आर टी आय )

१. माहिती अधिकारी डॉ. कोकणे आर एस Contact : +91 9970230237
Email ID- bjs1school@gmail.com
२. सहा माहिती अधिकारी श्री. बोडके एम सी Contact no: +91 9175619660
Email ID- bjs1school@gmail.com
३. अपिलीय अधिकारी श्री. कदम एस डी(प्रभारी प्राचार्य) Contact no.:+91 9767986009
Email ID- bjs1school@gmail.com